HARDMIN-HELIX Logo
Δεδομένα: 0
Όνομα (Αγγλικά):
Department of Early Childhood Education and Care (Thessaloniki)
Όνομα (Ελληνικά):
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)
URL:
http-www-bc-teithe-gr
Περιγραφή (Αγγλικά):

The Department of Early Childhood Care and Education belongs to the School of Health and Medical Care of Alexander TEI of Thessaloniki. The Department began its operation in the fall semester of the academic year 1985-1986. Nearly 100 students are annually registered to the Department, through the national exams. This number increases by students’ transfers, admission of university graduates based on qualifying exams and expatriates. The Department's curriculum covers the subject of education and care of infants and preschool aged children (from birth to the age of compulsory education), while focuses on the contact and family support. The mission of the Department is to promote the creation, development and dissemination of knowledge in sciences of early childhood education and care of infants and preschool aged children through teaching and applied research. Also, harmoniously combining theory with practice, aims to create educators who will have the necessary scientific knowledge and skills that are an essential infrastructure for their scientific identity and excellent professional training at all levels and styles of their career (be able, on one hand, to respond effectively to the needs of children who will have to care for and educate, as well as the needs of their families and on the other, to take decisions and undertake leadership positions in preschool education). As part of its mission, the Department: 1. Monitors international developments in sciences and the education sector by participating, and organizing conferences, symposiums and workshops. 2. Develops international partnerships with higher education institutions in the country and abroad by participating in research and training programs and by inviting experts for lectures. 3. Collaborates with Day Care Centers and other entities related to the cognitive subject of the Department. 4. Uses modern technologies and teaching aids in education. 5. Conducts research. 6. Prepares students for developing their competencies and skills that will enable them to compete at national and international level. 7. Prepares itself to be receptive to change, according to the changing educational, economic and social conditions in local, regional, national and international environment. 8. Prepares for ensuring a continuous improvement of its educational quality.

Περιγραφή (Ελληνικά):

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ανήκει στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-1986. Κάθε έτος εισάγονται, με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων, 100 περίπου φοιτητές/τριες. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας (από τη γέννηση μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και παράλληλα εστιάζει και στην επαφή και στήριξη της οικογένειάς τους. Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της προσχολικής αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, στοχεύει στη δημιουργία παιδαγωγών οι οποίοι θα διαθέτουν όλες εκείνες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη υποδομή για την επιστημονική τους ταυτότητα και την άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές της σταδιοδρομίας τους ( να μπορούν, από τη μια, να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των παιδιών που θα κληθούν να φροντίσουν και να εκπαιδεύσουν, καθώς και στις ανάγκες των οικογενειών τους και από την άλλη, να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής). Στα πλαίσια της αποστολής του αυτής το Τμήμα: Α. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα με τη συμμετοχή, αλλά και τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων. Β. Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού συμμετέχοντας σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα και προσκαλώντας ηγετικές φυσιογνωμίες του χώρου για διαλέξεις και ομιλίες. Γ. Συνεργάζεται με Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και με άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Δ. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και εποπτικά μέσα στην εκπαίδευση. Ε. Διεξάγει έρευνα. Στ. Προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ζ. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Η. Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

E-mail domain:
 
URL εικόνας:
 
Parent organization: