HARDMIN-HELIX Logo
Δεδομένα: 0
Όνομα (Αγγλικά):
Department of Computer Science (Kavala)
Όνομα (Ελληνικά):
Τμήμα Πληροφορικής (Καβάλα)
URL:
department-of-computer-science-kavala
Περιγραφή (Αγγλικά):

The Department of Computer Science belongs to the School of Sciences of the International Hellenic University. It was created in 2019 by the Law 4610 (Government Gazette 70A / 7-5-2019) after the merger of four institutions in Northern Greece. The Department runs an undergraduate program that focuses on the fields of Informatics and Computing. The offered undergraduate program includes a significant number of contemporary courses. Several of them, are compulsory and elective courses of the 6th, 7th, and 8th academic semester, among which students can make selections according to their personal interests. The Department also provides Pedagogical and Educational Adequacy to all its graduates. Furthermore, the Department offers a postgraduate Master Program entitled "Advanced Information and Computer Technologies", as well as one entitled "Immersion Technologies-Innovation in Education, Training and Game Design" (since academic year 2020-2021). The aim of the Department is to ensure high quality education for students on the fields of Informatics and Computing through teaching and research. The goal is to have graduates who will be well-trained to ensure their scientific and professional development and career and to creatively contribute to development and research projects of the new digital era. Graduates of the Department can be employed in both the private and public sector, either autonomously or in collaboration with other professionals and scientists, in all areas of design, development, and exploitation of Information Systems and Computers.

In the context of achieving these goals, the Department of Computer Science: - Develops in its students the skills that will make them competitive in national and international level. - Follows worldwide developments in the scientific and educational fields and prepares/adapts to the changing educational, economic, and social conditions in national and international level. - Conducts basic and applied research. - Produces a significant number of original publications in reputable international scientific journals and conferences. - Has four institutional research laboratories that cover all areas of Informatics and Computing. - Has undertaken a significant number of funded research and development projects both from the European Union and Greek agencies, while many of them are in progress. - Builds collaborations with higher education institutions in the country and abroad. - Collaborates with agencies, companies, organizations, and the industry, both locally and widely, for research and development purposes.

To achieve these goals, the department possesses significant training and research equipment; fully equipped lab spaces for teaching and research on computing and computer-related topics, electronics, embedded systems, and robotics.

Περιγραφή (Ελληνικά):

Το Τμήμα Πληροφορικής ανήκει στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστη­μίου της Ελλάδος. Δημιουργήθηκε το 2019 με το Νόμο 4610 (ΦΕΚ 70Α/7-5-2019) μετά τη συνένωση τεσσάρων ιδρυμάτων στη Βόρεια Ελλάδα. Το Τμήμα διοργανώνει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θεραπεύει τα αντικείμενα της Πληροφορ­ικής και των Υπολογιστών. Παρέχει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με ένα σημαντικό αριθμό σύγχρονων μαθημάτων. Από τα μαθήματα αυτά ένας μεγάλος αριθμός, υποχρεωτικά και επιλογής, είναι μαθήματα του 6ου, του 7ου και το 8ου εξαμήνου από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Το Τμήμα επίσης παρέχει σε όλους τους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Επάρκεια. Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών». Από το ακαδ. έτος 2020-2021 λειτουργεί και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες Εμβύθισης-Καινοτομία στην Εκπαίδευση την Επιμόρφωση και το Σχεδιασμό Παιχνιδιών". Από το ακαδ. έτος 2020-2021 επίσης λειτουργεί στο Τμήμα και ο 3ος κύκλος Σπουδών (Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών). Στους στόχους του Τμήματος είναι η υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών σε αντικείμενα της Πληροφορ­ικής και των Υπολογιστών μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας. Η δημιουργία αποφοίτων που με την άρτια κατάρτισή τους θα εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία και θα συμβάλλουν δημιουργικά σε αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά έργα της νέας ψηφιακής εποχής. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και επιστή­μο­νες, σε όλους τους τομείς σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών.

Στο πλαίσιο επίτευξης αυτών των στόχων το Τμήμα Πληροφορικής: · Αναπτύσσει στους φοιτητές του τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ανταγω­νι­στικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. · Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα και προετοιμάζεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευ­τικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε εθνικό και διεθνές περι­βάλ­λον. · Διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα. · Παράγει σημαντικό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. · Διαθέτει τέσσερα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια που καλύπτουν όλους τους τομείς της Πληροφορικής και των Υπολογιστών. · Έχει αναλάβει σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς, ενώ πολλά από αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. · Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού. · Συνεργάζεται με φορείς, εταιρίες, οργανισμούς και τη βιομηχανία, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και ευρύτερα, με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το τμήμα διαθέτει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό. Πλήρως εξοπλι­σμένους εργαστηριακούς χώρους για τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την πληροφορική και τους υπολογιστές, ηλεκτρονικά, ενσωμα­τω­μένα συστήματα και ρομποτική.

E-mail domain:
 
URL εικόνας:
2022-06-15-084000.026713logoel.png
Parent organization: